Abonnements­vilkår

Vilkåra gjeld for bestilling og bruka av abonnement på Sunnhordland, ei samarbeidsavis i Agderposten Medier AS .
Som abonnent på Sunnhordland har du tilgang til alt vårt innhald i eAvisa og i vår nettavis www.sunnhordland.no. Papiravisa vert levert 3 dagar i veka. Du får og tilgang til våre magasin og digitale arkiv for tilbake til 1902.
E-avisa er 100% identisk med papiravisa. Nettavisa på www.sunnhordland.no vert hyppig oppdatert; fleire gonger til dagen.

Aldersgrensa for å bestilla abonnement er 18 år.

Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Det tyder at Brukar-ID og passord til Mediehuset Sunnhordland sine digitale produkt ikkje må delast med andre enn dei som er i abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse.

Standardtilgang er eit avgrensa tal på påloggingar. 5 påloggingar privat og 8 påloggingar for bedrifter.

Vilkåra gjeld for både privat- og bedriftskundar.

Transaksjonen går til:

Bladet Sunnhordland AS
Postboks 100
5401 STORD
Tlf. 53 45 00 00
Foretaksreg: NO 975 339 157.
Epost: kundeservice@sunnhordland.no
www.sunnhordland.no
Bankontonummer 5266 05 01509

Abonnement

Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden.

Ved slutten av ein abonnementsperiode vert abonnementet automatisk forlenga med same lengda som den førre perioden.

Abonnementet skal betalast i henhald til forfallsdatoen på faktura. Kjem betaling for seint, gjeld den til kvar tid lovbestemte forseinkingsrenta.

Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Restbeløp vert ikkje refundert.
Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gjeve på eit abonnement utan bindingstid.

Ved uteblitt betaling vert avisaleveringa og den digitale leveringa stoppa og restrekning for levert periode fakturert. Du kan velja å stansa papiravisleveringa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement. Angrerettlova gjeld.

Prisar

Sjå gjeldande prisar her

Årsabonnementet med 12 månaders bindingstid, månadstrekk med kredittkort eller avtalegiro gjev lågast pris.

Levering i Noreg er gratis. Til utlandet kjem Postens portotillegg.

Ynskjer du faktura i posten, kjem det eit gebyr på kr. 35,- per faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kredittkort er det ikkje gebyr.

Avtalegiro set du opp hjå banken din eller via oss. (Sjå Kundesenter - Abonnement - Avtalegiro.) Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen får purring med fakturagebyr i posten.

Sunnhordland har rett til når som helst å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjorde på heimesida seinast 14 dagar før utføring. Nye prisar gjeld då for alle typar abonnement frå fastsett dato.

Betaling

Ein kan kjøpa abonnement eller digital veke og døgntilgang på www.sunnhordland.no ved å nytta bankkort/kredittkort eller ved å få tilsendt faktura. Ved kortbetaling vert betalingsavtalen automatisk fornya til du seier opp abonnementet.

Sunnhordland nyttar PayEx som betalingsløysing. PayEx støttar Verified by Visa standarden.
Les meir om PayEx på payex.no Betalingssidene er sikra med SSL-sertifikat. Les meir på Lets Encrypt Det betyr at du som kunde har ekstra sikkerheit ved betaling hjå Agderposten. For kjøp i øvring salskanalar kan faktura eller elektronisk bankbetaling nyttast.

Dersom innbetaling ikkje skjer, vil Sunnhordland lukka tilgangen og stoppa avisa med umiddelbar verknad.

Levering

I dei områda der avisa vert levert av eigen distributør, har me som mål, men garanterer ikkje, å levera papiravisa seinast kl. 07.00. For andre område gjeld leveringstidene til Posten eller andre samarbeidspartnarar.

E-avisa er tilgjengeleg dagen før kl. 23.00.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet.

Om årsaka til manglande tilgang er knytta til brukars eigen tilgang til internett eller problem med eige datautstyr/software, vert det inga forlenging.

Ved endring av leveringsadressa må Sunnhordland kontaktast seinast tre yrkedagar før endringa skal tre i kraft. I feriar tilbyb me gratis flytting til leveringstadar i Noreg. Du kan sjølv registrera di ending på MiSide.

MiSide

I Sunnhordland si nettavis www.sunnhordland.no kan du logga deg inn på MiSide for å administrera ditt abonnement. For å kunna bruka MiSide må du logga deg inn med brukarnamn og passord.

Her kan du:

· Omadressera avisa, fast eller mellombels viss du skal på ferie
· Mellombels stoppa levering av papiravisa
· Sjå betalingsopplysningane dine
· Endra betalingsmåte og oppdatera kredittkortopplysningar
· Oppretta Avtalegiro-avtale
· Senda oss ei melding

Familieabonnement

Som nemt er den juridiske eigaren av abonnementet den som har teikna det.

Abonnenten kan vera innlogga på inntil fem einheitar (mobil, pc/mac, nettbrett) samstundes i abonnenten sin husstand/opphandsadresse. Brukarnamn og passord til Sunnhordland sine digitale tjenester må ikkje delast med andre enn medlemmer av abonnentens husstand og opphaldsadresse. Dersom abonnenten deler brukarnamn og passord med andre, eller på anna vis misbruker Sunnhordland sine tenester, har Sunnhordland rett til straks å stenga abonnentens tilgang til desse og å stansa avisleveringa utan refusjon av innbetalt abonnementsbetaling

Rettigheitar

Som abonnent av Sunnhordland har du tilgang til alt, tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Sunnhordland. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkelt kopi av materialet til ditt eige bruk.

Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikkje tillate.

Informasjonskapslar

Her kan du lese om vår cookiepolicy.

Behandling av personopplysningar

Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Agderposten Medier og partnaravisene, kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår.

Kva informasjon samlar me inn?

Agderposten Medier partnaravisene lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer - og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar. I tillegg vert det lagra informasjon om bruken av tenestene, også kva tenester du bestiller, kva nettsider som vert besøkte, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga.
Me kan velja å samanstilla trafikkdata som er tilgjengelege ved hjelp av cookies med informasjon frå brukarprofilen. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving.

Kva brukar me opplysingane dine til?

Opplysingane vert brukte av Agderposten Medier og partnaravisene for å gjennomføra avtalen med deg og til å førebu og vidareutvikla tenestene. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. I tillegg vil opplysingane kunna verta brukte til analyse for å forstå marknadstrendane og for å avgrensa misbruk av tenestene.
Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål, utan eige samtykke til dette frå deg.

Deling av informasjonen din

Agderposten Medier og partnaravisene kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med andre selskap eigde av oss og dei avisene me har eit gjensidig partnarskap med. Føremålet er tilsvarande det me har skildra i desse avtalevilkåra. Opplysingane kan utleverast til tredjepart i den grad det er naudsynt for at me skal kunna gjennomføra avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Korleis kan du administrera eller sletta informasjon om deg sjølv?

Me lagrar ikkje personopplysingar lenger enn det som er naudsynt for å oppfylla føremålet med behandlinga. Du kan når som helst krevja innsyn i opplysingane og endra opplysingar på Miside. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde.
Ved å godkjenna desse vilkåra, samtykkjer du også til
personvernerklæringa vår.

Samtykke til marknadsføring

Når du er registrert som brukar hjå Agderposten Medier eller ei av og partnaravisene, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. I eit aktivt kundeforhold vil me kunna ringja deg, senda deg e-post, SMS og informasjon i appen vår og på nettsida vår, i tillegg til tilbod og annan relevant informasjon basert på opplysingar me har om deg som kunde. Informasjonen vil vera relevant i forhold til produkta og tenestene våre, og berre vera på eigne vegner.
Marknadsføringa kan innehalde tilbod og informasjon om produkta våre, som til dømes abonnement, nyhendebrev eller tips om korleis ein kan få mest mogleg ut av kundeforholdet.
Dersom du ikkje har eit aktivt kundeforhold til Agderposten Medier eller ei av og partnaravisene, vil du berre motta elektronisk marknadsføring dersom du har gjeve særskilt samtykke til det.

Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta.
Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakta oss: Telefon 53 45 00 00 og epost: ekspedisjonen@sunnhordland.no

Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan bli endra, og dei til ein kvar tid gjeldande vilkåra er oppdatert på https://les.sunnhordland.no/vilkar.

Stord 05.07.2018